Skip to main content

Ordonanţa de schimbare a legii audiovizualului a fost votată astăzi. EXCLUSIV, textul ordonanţei

 
Victor ponta
Victor ponta

Publicitate

Guvernul a adoptat astăzi Ordonanţa de modificare a Legii audiovizualului, potrivit surselor din Consiliul Naţional al Audiovizualului. Faţă de varianta iniţială, sunt câteva schimbări.

Ce prevede ordonanţa, în noua formulă, obţinută de Paginademedia.ro:

 • Membrii CNA să aibă cel puţin cinci ani de activitate în domeniul audiovizual şi să nu fie rude cu preşedintele României, cu preşedinţii celor două camere sau cu membrii Guvernului. Faţă de varianta iniţială, s-a scos posibilitatea ca membrii CNA să poată fi demişi în fiecare an, dacă raportul de activitate este respins de Parlament.
 • Pot fi transmise cel mult trei spoturi izolate în fiecare repriză a unei competiţii sportive.
 • Rebate-ul, care a pus piaţa publicităţii pe jar, rămâne scos în afara legii prin ordonanţa de urgenţă votată astăzi: "intermediarii nu pot sa primeasca alta plata sau contraprestatie decat cea care Ie este platita de catre beneficiarul final al publicitatii televizate in vederea remunerarii serviciilor prestate si nici vreun avantaj material, indiferent de natura acestuia, din partea radiodifuzorului."
 • Amenzile date posturilor TV se vor aplica mai greu. Dacă postul TV contestă amenda, aceasta se aplică abia după o decizie irevocabilă a instanţei.
 • Cabliştii riscă amenzi usturătoare, între 1 şi 3 la sută din cifra de afaceri, dacă nu respectă noile prevederi: posturile TV trebuie aranjate în ordinea audienţei şi trebuie să aibă aceeaşi calitate a transmisiei. Dacă posturile TV pot obţine amânarea amenzii, în cazul cabliştilor, contestarea în instanţă nu suspendă aplicarea amenzii.
 • Au rămas şi prevederile care spun că orice rabat sau avantaj financiar, indiferent de ce natură, acordat de către radiodifuzor, trebuie să figureze pe factura emisă clientului de publicitate. Totodată, a rămas şi precizarea că preţul publicităţii, dar şi reducerile trebuie prezentate tuturor celor trei părţi: televiziune, agenţia de publicitate şi client.

Paginademedia.ro vă prezintă, în exclusivitate, textul ordonanţei votate astăzi de Guvernul Ponta (cu rezerva că această variantă a fost obţinut, pe surse, de Paginademedia.ro).

ORDONANTA DE URGENTA
pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr, 504/2002

Art. I - Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1), dupa pct. 17 se introduce un nou punct, pct. 1, cu urmatorul continut:

beneficiarii finali ai publicitatii televizate -persoanele juridice publice sau private sau persoanele fizice a caror activitate comerciala, ramura de activitate, meserie ori profesie sunt promovate prin mesajul publicitar difuzat in cadrul / publicitatii televizate, pentru a promova fumizarea de bunuri si servicii, inclusiv bunuri imobiliare, drepturi si obligatii.

2. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul continut:

(2) Propunerile nominalizeaza candidatul pentru postul de titular, precum si candidatul pentru postul de supleant si se inainteaza birourilor permanente ale celor doua Camere, in termen de 15 zile de la data declansarii procedurii de numire. Candidatii nominalizati pentru postul de titular si pentru postul de supleant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) Sa fie cetateni romani eu domiciliul in Romania;

b) Sa dispuna de reputatie, cunostinte teoretice si experienta profesionala adecvate naturii, extinderii si complexitatii activitatii Consiliului si responsabilitatilor incredintate si o vechime de cel putin 5 ani de activitate in domeniul audiovizual;

c) Sa nu fie soti si nici rude ori afini pana la gradul al treilea inclusiv cu Presedintele Romaniei, presedintii Camerelor Parlamentului sau membrii Guvemului;

d) Sa nu aiba cazier fiscal sau judiciar."

3. La articolul 11, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Birourile permanente ale celor doua Camere inainteaza propunerile comisiilor permanente de specialitate, in vederea audierii candidatilor in sedinta comuna, Comisiile permanente de specialitate evalueaza pentru fiecare persoana nominalizata daca sunt indeplinite cerintele prevazute la alin. (2), luand in considerare informatiile si documentele legate de activitatea, experienta profesionala si reputatia persoanei in cauza."

4. La articolul 27, alin.(2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Spoturile publicitare si de teleshopping izolate, altele decat cele difuzate in cadrul transmisiilor sportive, constituie o exceptie si pot fi difuzate numai in urmatoarele cazuri:

a) in orice interval orar, dar nu mai mult de 5 spoturi publicitare si de teleshopping izolate pe zi;

b) in intervalul orar 23,00 -6,00, in cazul publicitatii pentru bauturi spirtoase."

5. La articolului 27, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Radiodifuzorii pot difuza in timpul transmisiunilor sportive minispoturi de publicitate, cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) durata minispotului sa nu depaseasca 10 secunde;

b) sa fie maximum trei minispoturi pe repriza, respectiv maximum sase minispoturi pe transmisiune sportiva in cazul competitiilor care nu presupun organizarea acestora pe reprize;

c) sa fie inserate in momentele de intrerupere naturala a jocului;

d) sa fie insotite pe toata durata difuzarii de un marcaj cat mai vizibil, constand in majuscula "P" incadrata intr-un cerc cu suprafata transparenta, avand dimensiunile stabilite prin reglementari ale Consiliului."

6. Dupa articolul 29 se introduce un nou articol, cu urmatorul cuprins:

"Art. 29' (1) Orice achizitionare de spatiu publicitar televizat nu poate fi facuta de un intermediar decat in numele si pe seama beneficiarului final al publicitatii televizate.

(2) Orice oferte de pret pentru achizitionarea publicitatii televizate, prezentate de intermediarii mentionati la alin. (1) beneficiarilor finali ai publicitatii televizate, vor fi in mod obligatoriu confirmate in prealabil in scris cu radiodifuzorul. In scopul obtinerii acestei confirmari, intermediarii vor prezenta radiodifuzorilor mandatele scrise acordate de beneficiarii finali ai publicitatii televizate pentru care solicita ofertele de pret.

(3) Obiectul achizitionarii mentionate la alin. (1) va fi platit direct de catre beneficiarul final al publicitatii televizate radiodifuzorului, in baza facturii ce va fi emisa de radiodifuzor catre beneficiarul final al publicitatii televizate. Orice rabat sau avantaj tarifar, indiferent de natura acestora, acordat de catre radiodifuzor trebuie sa figureze pe factura emisa beneficiarului final al publicitatii televizate.

(4) Intermediarii mentionati la alin. (1) nu pot sa primeasca alta plata sau contraprestatie decat cea care Ie este platita de catre beneficiarul final al publicitatii televizate in vederea remunerarii serviciilor prestate si nici vreun avantaj material, indiferent de natura acestuia, din partea radiodifuzorului.

(5) Orice act juridic incheiat cu incalcarea dispozitiilor prezentului articol este nul.

7. La articolului 35, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) In cazul autopromovarii emisiunilor sponsorizate, se pot prezenta, la sfarsitul spotului sau integrat in cadrul spotului, pe o durata de maximum 10 secunde, marcile sponsorilor."

8. La articolul 44, alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"d) servicii de programe cu pondere semnificativa in formarea opiniei publice sunt serviciile de programe de stiri, de analize si dezbatere pe teme politice si/sau economice de actualitate.

9. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 51. Procedura si conditiile de eliberare si modificare a licentei audiovizuale se stabilesc prin decizie a Consiliului. Solicitantii au obligatia sa depuna declaratii notariale, emise la momentul solicitarii licentei audiovizuale, prin care societatea comerciala care solicita acordarea licentei, precum si fiecare asociat sau actionar care detine
o cota mai mare de 20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei societati titulare de licenta audiovizuala declara pe propria raspundere daca este investitor sau actionar direct ori indirect la alte societati comerciale de comunicatie audiovizuala, cu precizarea procentului detinut din capitalul social al acestora, precum si sa depuna certificate fiscale din care sa rezulte ca la data solicitarii licentei audiovizuale, societatea care solicita acordarea licentei nu inregistreaza obligatii restante la bugetul de stat."

10. La articolul 56, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) Licenta audiovizuala analogica sau digitala poate fi cedata catre un tert numai cu acordul Consiliului, cu asumarea de catre noul titular a tuturor obligatiilor decurgand din licenta si cu prezentarea certificatelor fiscale din care sa rezulte ca la data solicitarii acordului Consiliului pentru cedarea licentei, atat societatea titulara cedenta a licentei, cat si societatea cesionara nu inregistreaza obligatii restante la bugetul de stat."

11. La articolul 57 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"d) titularul nu depune la Consiliu, in termen de 6 luni de la data aplicarii unei amenzi, dovada achitarii acesteia, cu exceptia situatiilor in care titularul a contestat decizia de sanctionare aplicata de Consiliu, caz in care obligatia achitarii amenzii este suspendata de drept pana la pronuntarea hotararii judecatoresti definitive si irevocabile de solutionare a contestatiei."

12. La articolul 74, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Pentru obtinerea avizului, distribuitorii au obligatia de a comunica Consiliului structura ofertei de servicii de programe retransmise. In cadrul acestei oferte, serviciile de programe retransmise vor fi ordonate anual, fiind pozitionate pe frecvente in ordinea descrescatoare a mediei cotei de audienta masurata si certificata conform art. 45, realizata de fiecare serviciu de programe in cursul anului calendaristic precedent."

13. La articolul 74, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului si cu respectarea prevederilor alin

(2). In vederea emiterii acestui acord, Consiliul se va asigura ca modificarea propusa este realizata cu respectarea dispozitiilor prezentei legi si fara a prejudicia interesul publicului."

14. La articolul 82, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin retele de comunicatii electronice, cu exceptia celor care utilizeaza exclusiv spectrul radio, are obligatia sa includa in oferta sa serviciile de programe ale Societatii Romane de Televiziune destinate publicului din Romania, precum si alte servicii de programe, libere la retransmisie si fara conditionari tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privati, aflati sub jurisdictia Romaniei, in limita a 25% din numarul total de servicii de programe distribuite prin reteaua respectiva, precum si serviciile de televiziune a caror obligativitate de retransmitere este stabilita prin acorduri internationale la care Romania este parte.

Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privati este ordinea descrescatoare a indicelui anual de audienta. Obligatia prevazuta de prezentul articol in sarcina distribuitorilor de servicii se aplica atat pentru retransmisia serviciilor de programe prin retele de cablu analogic, cat si pentru retransmisia serviciilor de programe prin retele de cablu digital, insa nu este aplicabila pentru retransmisia serviciilor de programe de catre distribuitorii de servicii prin retele de comunicatii electronice prin satelit. In situatia in care serviciile de programe mai sus mentionate includ si servicii de teletext codificate in interiorul semnalului de imagine, este obligatorie si retransmisia serviciului de teletext atasat serviciilor de programe respective in aceleasi conditii. "

15. Dupa articolul 82 se introduce un nou articol, cu urmatorul cuprins:

"Art. 82 (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe are obligatia sa asigure aceeasi prelucrare a semnalului retransmis pentru toate serviciile de programe incluse in oferta sa, astfel incat parametrii tehnici ai semnalului la utlizatorii finali, respectiv abonatii distribuitorilor, sa fie identici pentru toate programele retransmise. In acest scop, distribuitorii de servicii care asigura retransmisia de programe au obligatia de a-si asigura preluarea semnalului in conditiile in care acesta este transmis de furnizorul de servicii media."

(2) In vederea implementarii prevederilor alin. (1), distribuitorii de servicii care retransmit servicii de programe au obligatia respectarii unor parametri tehnici minimali ai retelei de comunicatii electronice, dupa cum urmeaza:

a) Semnalul audiovideo ale posturilor de televiziune, respectiv semnalul sursa, folosit in procesul de modulare trebuie sa provina de la un echipament care sa fumizeze un semnal video si audio nealterat, echipament compatibil cu sistemul de emisie al radiodifuzorului.

b) Pentru retransmisia prin retele de cablu analogic, valorile se masoara la utilizatorul final, respectiv abonatul distribuitorului de servicii. Semnalele audiovideo ale serviciilor de programe vor fi receptionate doar prin mijloace evidentiate la litera a), care nu trebuie sa suporte decat o conversie de la digital la analogic fara encodare sau corectii care sa afecteze in vreun fel calitatea si caracteristicile tehnice ale imaginii sau sunetului.

Nivelul purtatoarei de radiofrecventa trebuie sa fie cel standard. Dupa demodulare, semnalul video trebuie sa se incadreze in parametrii nominali ai sernnalului PAL standard, banda de frecvente a sernnalului video trebuie sa nu sufere limitari notabile prin sistemul de transmisie, necoborand sub 4.5Mhz la -3db si trebuie sa nu fie afectat de perturbatii ale retelei de cablu. Sunetul stereo trebuie sa aiba amplitudine comparabila cu a altor canale de referinta si sa nu fie afectat de zgomot.

c) Pentru retransmisia prin retele de cablu digital si retransmisia prin retele de satelit, retransmisia serviciilor de programe trebuie sa se faca astfel incat dupa prelucrare sa se pastreze rezolutia video si aspectul de imagine originale ale sursei.

(3) Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii va emite in 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta normele tehnice privind parametrii tehnici minim obligatorii referitori la: nivelul purtatoarei de radiofrecventa, parametrii nominali ai sernnalului PAL standard, amplitudine continut video, semnal sincro, banda de frecvente a semnalului video, raportul sernnal/zgomot, moire, interferente, bitrate-ul audio/video, valorile minime si maxime pentru bitrate pentru multiplexari statistice, bitrate minim pentru sunet precum si orice alti parametri tehnici necesari.

(4) Monitorizarea si controlul respectarii prevederilor alin. (1), (2) si (3) se realizeaza la furnizorul de servicii de programe, la distribuitorul de servicii care retransmite servicii de programe si la utilizatorii finali, respectiv abonatii distribuitorilor de servicii, de catre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, care este obligata sa raspunda in termen de maxim 30 de zile solicitarilor de verificare primite din partea radiodifuzorilor sau ale Consiliului National al Audiovizualului cu privire la respectarea acestor parametri tehnici de catre distribuitorii de servicii."

16. La articolul 90, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul constatarii incalcarii prevederilor art. 82 sau art. 82 (1), Consiliul adreseaza distribuitorului de servicii o somatie prin care stabileste un termen de 5 zile pentru remedierea situatiei de catre acesta. Termenul curge de la data constatarii incalcarii. La expirarea termenului de 5 zile, Consiliul realizeaza o noua evaluare. Daca in urma reevaluarii Consiliul constata ca incalcarea dispozitiilor art. 82 sau art. 82(1) nu a fost remediata, aplica distribuitorului de servicii o amenda cuprinsa intre 1% si 3% din cifra de afaceri a acestuia realizata in anul precedent si ii retrage avizul prevazut la art. 74 alin. (1). "

17. La articolul 90, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) in cazul in care Consiliul decide ca efectele unei fapte prevazute La alin. (1) sunt minore, va adresa o somatie publica de intrare in legalitate. In cazul incalcarii prevederilor art. 74, somatia publica de intrare in legalitate poate fi adresata cel mult o singura data, urmand ca in cazul in care aceasta nu este adusa la indeplinire de catre distribuitorul de servicii in termen de maxim 15 zile de la data comunicarii somatiei, Consiliul sa retraga distribuitorului de servicii avizul prevazut la art. 74 alin. (1). Prin exceptie, aceasta masura nu poate fi dispusa in cazul incalcarii de catre distribuitorii de servicii a prevederilor art. 82 sau art. 82 (1), situatie in care vor fi aplicabile dispozitiile alin (21) ."

18. La articolul 93, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Actele emise in conditiile prevazute la alin. (1) pot fi atacate direct la sectia de contencios administrativ a curtii de apel, fara a fi necesara formularea unei plangeri prealabile, in termen de 15 zile de la comunicare; introducerea la instanta judecatoreasca a contestatiei privind decizia de sanctionare suspenda de drept efectele acesteia."

19. La articolul 93, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3) cu urmatorul cuprins:

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), in cazul masurilor luate de Consiliu in cazul incalcarii prevederilor art. 74, art. 82 sau art. 82(1), introducerea la instanta judecatoreasca a contestatiei privind decizia de sanctionare nu suspenda efectele acesteia."

20. La articolul 95 , alin.(2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Introducerea la instanta judecatoreasca a contestatiei suspenda de drept executarea pana la pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile."

Art. II -In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Consiliul National al Audiovizualului va modifiea normele de reglementare emise in vederea asigurarii concordantei cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta.

Art. III -In termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii va elabora si va adopta norme tehnice in vederea aplicarii dispozitiilor art. 82 (1)

Art. IV -Contestatiile deciziilor de sanctionare aplicate de Consiliu, aflate pe rolul instantelor judecatoresti la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se judeca conform legii aplicabile la data introducerii acestora.

Art. V-(1) Distribuitorii de servicii au obligatia de a se conforma prevederilor art. 74 alin. (2) in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. In acest scop, in vederea ordonarii serviciilor de programe in ordinea descrescatoare a mediei cotei de audienta, va fi luata in considerare media cotei de audienta realizata de fumizorii de servicii de programe pana la data de 1 noiembrie 2012.

(2) Ordinea serviciilor de programe in cadrul ofertei de servicii de programe retransmise de distribuitorii de servicii, stabilita conform alin (1) de mai sus, se va mentine pe intreg parcursul anilor 2012 si 2013, pana la data la care va fi stabilita ordinea serviciilor de programe pentru anul urmator, in conformitate cu alin. (3) de mai jos,

(3) Incepand cu anul 2014, serviciile de programe retransmise vor fi ordonate anual, in primele 30 de ziLe de la inceperea anului calendaristic, pe baza mediei cotei de audienta realizata de fiecare serviciu de programe in anul precedent, in conditiile prevazute de art. 74 alin. (2).

Art. VI -Persoanele numite, potrivit legii, de catre Parlament, in functia de membru al CNA Isi pastreaza aceasta calitate, conditiile de numire si incepere a mandatului ramanand supuse reglementarilor in materie, in vigoare la data numirii.

Motivaţia Ordonanţei de Urgenţă votată astăzi de Guvern:

Avand in vedere:

 • Obiectivele propuse de Guvemul Romaniei de stimulare a dezvoltarii economiei romanesti, in cadrul carora se inscrie si intentia de a dezvolta piata audiovizuala din Romania prin incurajarea productiei locale de televiziune, a investitiilor in programe locale, asigurarea de locuri de munca si dezvoltarea de activitati economice in beneficiul pietei de servicii audiovizuale din Romania,
 • Obiectivele de combatere a coruptiei manifestata la nivelul achizitiei de spatiu publicitar media, precum si necesitatea combaterii sistemelar netransparente si anticoncurentiale in acest domeniu, care afecteaza in egala masura activitatea statiilor tv si dreptul publicului la informatii corecte si de calitate,
 • Obiectivele de protectie a interesului consumatorilor, prin instituirea unor reglementari clare si obiective de acces la programele de televiziune, in conditii de calitate,
 • Necesitatea stabilirii unor reguli clare de acces al titularilor la detinerea unei licente audiovizuale, eliminand agentii economici care inregistreaza obligatii restante la bugetul de stat, masuri care fac parte dintr-un program extins de responsabilitate sociala,
 • Necesitatea adoptarii unor noi reglementari privind serviciile media audiovizuale care sa permita sectorului audiovizual sa realizeze schimbarile necesare pentru a se adapta la evolutia pietei in acest domeniu, inclusiv la nivel european, si la evolutia comportamentului agentilor economici care activeaza pe aceasta piata,

Luand in considerare:

 • Consecintele negative asupra domeniului audiovizual, derivand din lipsa unor mecanisme legislative eficiente de eliminare a coruptiei si a practicilor netransparente in acest domeniu, care s-ar perpetua si s-ar amplifica in cazul neadoptarii urgente a unor reglementari clare menite sa asigure un climat concurential corect si respectarea dreptului publicului roman la productii audiovideo de calitate,

Intrucat aceste elemente vizeazli interesul general public sii constituie o situatie extraordinara si de urgenta a carei reglementare nu poate fi amanata,

In temeiul art. 115, alin, (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta

Autor: Petrişor Obae petrisor.obaepaginademedia.ro
viewscnt

Comentarii

 • Gabi Gabi
  Articolul din lege referitor la suspendarea amenzii in cazul contestarii acesteia in instanta este binevenita. CNA incaseaza amenda, ulterior televiziunea ataca in instanta amenda, castiga si CNA nu vrea sa mai dea banii inapoi. Ce faci executi statul roman, in speta CNA? :))) Pui propriri pe conturile CNA sau Ministerul de Finante? :)) Din moment ce operatorul economic contesta amenda ar fi cazul sa fie suspendata pana la finalizarea spetei respective. Ca daca platesti amenda in timpul desfasurarii procesului e ca si cum ai tine un om nevinovat in inchisoare - nu ca nu se intampla in ziua de azi.

  De ce nu se aplica acelasi articol pentru toate amenzile primite de la toate institutiile statului roman, Pulitie, ANAF, Garda Financiara, etc.? Rahaturile astea incaseaza banii de la contribuabil si apoi cand cetateanul castiga in instanta eliminarea amenzii, statul roman nu vrea sa mai dea banii inapoi, replicand motive precum ca va scadem din impozite pe urmatorii 20 de ani. Atunci nu iti vine sa scoti o arma si sa impusti pe toti astia de la guvernare?
 • laur laur
  legea VOICULESCU si a comunistilor care a-si spun liberali rusine,rusine rusine
 • silver silver
  Jos capitalismul!!! traiasca noua era comunista!!!
 • gaby gaby
  si vointa lui Voiculescu s-a implinit felicitari dragi tovarasi traiasca PARTIDUL COMUNIS ROMAN
 • raul raul
  am intrat in noua epoca de aur.vivat romania!traiasca in veci comunistii ei:
  voiculescu, ponta, antonescu.curios ce se mai mirau ca a intrat adrian nastase la puscarie pentru ilegalitati in trofeul calitatii.sa vezi calitate pe capul nostru de pe 9 decembrie incolo.lupta ard!
 • Lacumo Lacumo
  Se pare ca intram pe fata in Dictatura!
 • danb danb
  ProTv, Prima sau TVR nu numai ca nu au in curte un post de stiri, dar nu au nici latrai pe masura celor din curtea fam. Voiculescu.
  Deci, cum spunea cineva mai sus, este o ordonanta cu dedicatie. Si cu singuranta nu va fi ultima...
 • Ziare offline Ziare offline
  Nimic despre o obligativitate a transmiterii in format HD macar incepand cu 2015? Rusine Voiculescu!
 • max max
  @stefan evident glumesti, am mai vazut cateva glume dar m-am oprit la asta. Spaga este interzisa in Romania. De aceea se serveste la plic. Rebate-ul tocmai s-a mutat si el in plic. Adica suntem in 97-00 din nou, in traducere.
 • Legea serveste interesele lui Felix Legea serveste interesele lui Felix
  Manipulare sau prostie?!.... PRO TV si Prima TV nu au in curte si un post de stiri.
 • flo flo
  daca nu-ti convine planningul facut de televiziunea x, te asteapta cu bratele deschise toate celelalte, mai ales acum, ca nu vor mai putea face agentiile intelegeri.
  Sincer, la ce lupta se da pe bugete, n-are nimeni interesul sa piarda un client pe planning prost
 • Legea serveste interesele lui Felix Legea serveste interesele lui Felix
  |"În noua formulare a legii, spre exemplu, postul Antena 1 nu mai intră în calcului poziţiei dominante, ci doar Antena 3, deci familia Voiculescu poate depăşi pragul cumulat de 30 la sută fără a risca cercetarea poziţiei dominante de piaţă.”
 • raul raul
  pai ce rost mai are ca si client sa dai banii unei agentii daca platesti direct la televiziuni?ii pui pe cei din televiziuni sa faca asta(planning-ul) ce sa mai cheltui bani aiurea.si cei din televiziuni iti pun unde vor spotul si unde mai e loc.si iti si spun ca pentru tine au facut un efort ca doar nu o fi loc in prime time pentru toata lumea.asa ca adio media in agentii
 • flo flo
  Pt serviciul de media buying agentia este platita, asa cum este platita si pt creatie, productie samd. Rebate-ul era o spaga care se intorcea la agentie pt ca-ti aloca buget.
 • Dan Dan
  Mircea, sa intelegem ca termenul de "media buying" este unul pur romanesc? Poate chiar de origine dacica?

Trimite un comentariu

sus